Klachtenregeling

Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet natuurlijk in beginsel worden geprobeerd dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen de betrokkenen. Soms lukt dat niet of is het probleem of geschil zodanig dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De schoolleiding is dan de eerst aangewezene om te bemiddelen.

Interne contactpersoon

Het kan echter zijn dat die bemiddeling geen oplossing biedt of dat degene die met het probleem zit, de schoolleiding er niet bij wil betrekken. In zo'n geval kan hij/ zij zich wenden tot een van de contactpersonen die de school heeft aangesteld. Zij hebben zich speciaal hiervoor beschikbaar gesteld en kunnen direct worden aangesproken.
 
De contactpersoon ontvangt de klacht en brengt het probleem in kaart. Afhankelijk van de klacht informeert, bemiddelt of verwijst de contactpersoon. Ook geeft de contactpersoon uitleg over de klachtenregeling. De contactpersoon verwijst zo nodig naar het bestuur van Trinamiek en/of een externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon doet daarnaast voorstellen voor preventie en beleid. Voor De Zomergaard is dit Dineke van 't Hoff (dineke.vanthoff@dezomergaard.nl).

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon kan rechtstreeks en na verwijzing door de intern contactpersoon worden benaderd. De vertrouwenspersoon ontvangt de klacht en brengt het probleem in kaart. Daarna zal zij nagaan of hij/ zij door bemiddeling het probleem/geschil kan oplossen.
De externe vertrouwenspersoon voor ouders is mevrouw Rita Wielemaker. Zij is bereikbaar via email op r.wielemaker@gimd.nl en telefonisch op 06-1073 6743.

Klacht indienen bij het bestuur van Trinamiek

Indien u na het bespreken van uw klacht of probleem met de schoolleiding en/of de intern contactpersoon niet tot een oplossing gekomen bent, kunt u contact opnemen met het bestuur van Trinamiek. Als u goede redenen heeft om uw klacht of probleem niet te bespreken met de schoolleiding en/of de contactpersoon, kunt u ook contact opnemen met het bestuur van Trinamiek.
Het bestuur van Trinamiek is bereikbaar via de bestuurssecretaris mevrouw Hilda Borkhuis per email info@trinamiek.nl en op telefoonnummer 030-68 68 444.
Voor alle scholen van de stichting Trinamiek is een klachtenregeling van kracht voor iedereen die deel uitmaakt van de scholengemeenschap (niet alleen leerkrachten, directie en ander personeel, maar ook ouders, leerlingen, vrijwilligers etc.). De bedoeling van de regeling is te zorgen dat klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Dat is in het belang van de rechtstreeks betrokken personen, maar werkt ook door in de scholengemeenschap als geheel.
Een klacht kan gaan over een gedraging, een beslissing of het juist niet nemen van een beslissing door een ander, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.
Het kan gaan over klachten die te maken hebben met de didactische en/of pedagogische en/of organisatorische aanpak op school, maar ook over: onheuse bejegening, pesten, mishandeling, discriminatie, (seksuele) intimidatie of inbreuk op de privacy.

Formele klacht indienen

Als het contact met de schoolleiding, de interne contactpersoon, de vertrouwenspersoon en/of het bestuur van Trinamiek voor u niet tot een bevredigende wijze van de afhandeling van de klacht heeft geleid, kunt u een formele klacht indienen.
De procedure voor het indienen van een formele klacht staat beschreven in de klachtenregeling van Trinamiek ( www.trinamiek.nl/Klachtenregeling ). Een formele klacht wordt ingediend bij het bestuur van Trinamiek en bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van de stichting Onderwijsgeschillen.
 
Een ouder kan een formele klacht zelf indienen. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het indienen van een formele klacht. Informatie over het indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs vindt u op website van onderwijsgeschillen.nl.
 
Uw formele klacht dient u ook te sturen naar:
College van Bestuur Trinamiek, t.a.v. mevr. H. Borkhuis
Boerhaaveweg 39, 3401 MN  IJsselstein
email: info@trinamiek.nl en tel.: 030 - 68 68 444
 
Algemene informatie over een klacht over het onderwijs indienen, vindt u op www.oudersonderwijs.nl/thema-s/klachten/
 

Contactgegevens

Wagenmaker 3

3411 WN Lopik


0348-552151

directie@dezomergaard.nl

Schooltijden

Maandag

08:30 - 14:30

Dinsdag

08:30 - 14:30

Woensdag

08:30 - 12:30

Donderdag

08:30 - 14:30

Vrijdag (groep 1 & 2)

08:30 - 12:15

Vrijdag (groep 3 t/m 8)

08:30 - 14:30

Kalender